Address by Gordon Galt – 29 November 2017

2017.11.29 Address by Gordon Galt – 29 November 2017